Konkurs wiedzy z „Opowieści z meekhańskiego pogranicza”. Kwarantankon 2020

Z okazji Kwarantankonu przygotowaliśmy dla Was mały konkurs z wiedzy o „Opowieściach z meekhańskiego pogranicza”.

Konkurs startuje we wtorek 24 marca o 17.00 na kanale Imperium Meekhańskiegona na Youtube. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=oHXL2pfmzqo

Odpowiedzi w formie pisemnej prosimy nadsyłać na imperium.meekhanskie@gmail.com. Osoba z największą liczbą poprawnych odpowiedzi wygrywa. W przypadku remisu wygrywa osoba, która wcześniej przyśle maila. Deadline: sobota 28.03.2020 23:59

Nagrody w formie książek funduje wydawnictwo Powergraph, wydawca twórczości Roberta M.Wegnera.

Powodzenia!

Regulamin konkursu 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest redakcja fanpage’a Imperium Meekhańskie.

2. Fundatorem Nagrody jest wydawnictwo Powergraph. 

3. Facebook.com nie sponsoruje, prowadzi ani też nie jest w żaden sposób związany z Konkursem.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.03.2020 r. o godzinie 17:00 i kończy się dnia  28.03.2020 r. o godzinie 23:59. 

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni dnia 29.03.2020 r. o godzinie 19:00 na facebookowych fanpage’ach  “Imperium Meekhańskie” oraz “Kwarantankon”.

Warunki Konkursu 

6. Nagrodami w Konkursie są:

a) za I miejsce: 5 dowolnie wybranych przez Laureata I miejsca książek z oferty wydawnictwa Powergraph;

b) za II miejsce: 3 dowolnie wybrane przez Laureata II miejsca książki z oferty wydawnictwa Powergraph;

c) za III miejsce: 2 dowolnie wybrane przez Laureata III miejsca książki z oferty wydawnictwa Powergraph.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Fundatorowi prawdziwych danych osobowych i adresu, potrzebnych do wysłania Nagrody do każdego z Laureatów Konkursu.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz Fundatora Nagrody na potrzeby Konkursu i celem doręczenia Nagrody.

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia regulaminu.

Zasady Konkursu

10. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wiadomość mailową na adres imperium.meekhanskie@gmail.com zawierającą odpowiedzi na pytania konkursowe, zatytułowaną “KWARANTANKON KONKURS”.

11. Do odpowiedzi należy dołączyć dane Uczestnika: imię, nazwisko i link do profilu na portalu Facebook.com.

12. Pytania konkursowe zostaną opublikowane w formie filmu na kanale “Imperium Meekhańskie” na portalu YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC59Kb5c9RPtjBhibqLaJznw. Film zostanie udostępniony dla Uczestników dnia 24.03.2020 r. o godzinie 17:00, równocześnie ze startem Konkursu, za pośrednictwem fanpage’a “Imperium Meekhańskie” – https://www.facebook.com/imperium.meekhanskie.

13. Konkurs składa się z 30 jednakowo punktowanych pytań.

14. Aby wygrać konkurs, Uczestnik musi udzielić największej liczby poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie później niż do zakończenia Konkursu dnia 28.03.2020 r. o godzinie 23:59.

15. W przypadku, gdyby dwie lub więcej osób udzieliło równej liczby poprawnych odpowiedzi, o pierwszeństwie decydować będzie godzina wpłynięcia wiadomości na skrzynkę mailową Imperium Meekhańskiego.

16. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną wiadomość biorącą udział w Konkursie. Kolejne wiadomości nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

17. Organizator nie powiadamia o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu.

18. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wynikach konkursu także drogą mailową.

19. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca według podanych wyżej kryteriów.

Postanowienia końcowe 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na fanpage’u Imperium Meekhańskie. 

21. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru zwycięzcy i wydania nagrody. 

22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.